தத்துவ அறிமுக வகுப்பு, இடம் நிறைவு

தத்துவ வகுப்புகள்…

அன்புள்ள நண்பர்களுக்கு

தத்துவ அறிமுக வகுப்புகள் அறிவிப்பு இன்று காலை போடப்பட்டது.

இப்போ து இடங்கள் நிறைவுற்றன. ஆகவே அறிவிப்பு விலக்கப்படுகிறது

ஜெ

முந்தைய கட்டுரைவிருதுகள், இளைஞர்கள்.
அடுத்த கட்டுரைவிருதுகளும் எதிர்ப்புகளும் -சந்திரா