கே.வி.கிருஷ்ணன் சிவன், காசியின் தமிழ்முகம்

காசி செல்பவர்கள் பலரும் கே.வி.கிருஷ்ணன் சிவன் அவர்களைச் சென்று பார்த்துவிட்டு வரும் வழக்கம் இருந்தது. அது சென்றகால வரலாற்றினுள், தமிழின் பெருங்கவிஞர் ஒருவரின் வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதிக்குள் சென்று மீளும் கனவுநிகர் அனுபவம்

கே.வி.கிருஷ்ணசிவன் 

கே.வி. கிருஷ்ணன் சிவன்
கே.வி. கிருஷ்ணன் சிவன் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைதமிழ் விக்கி, தூரன் விருது -கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைவீண்விருதுகள்