கற்பு

மீண்டும் ஒரு சொல். ஒரு கருத்துருவமே ஒரு சொல் ஆகிறது. அது பண்பாட்டின் வழியாக வளர்ந்து பொருளேற்றம் கொண்டபடியே உள்ளது. கற்பு என்னும் சொல்லைக்கொண்டு தமிழ்ப் பண்பாட்டையே தொகுத்துவிடமுடியும்

கற்பு- தமிழ் விக்கி

கற்பு
கற்பு – தமிழ் விக்கி

 

முந்தைய கட்டுரைநாமக்கல் உரை, கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைவரலாற்று ஆய்வைப் புதைத்துவைப்போம்!