அறம்

விக்கி கட்டுரைகளை ஆங்கிலத்தில் மொழியாக்கம் செய்கையில் ஒரு இடர் எழுந்து வந்தது. அறம், கற்பு போன்ற சொற்களை எப்படி மொழியாக்கம் செய்வது? மொழியாக்கம் செய்யும் சுசித்ரா அவற்றை அப்படியே பயன்படுத்தலாம் என்ற கருத்தை முன்வைத்தார். அவை தமிழ்ச்சூழலுக்கு, இந்தியச் சூழலுக்கு மட்டுமே உரிய சொற்கள். அவற்றுக்கு சரியான ஆங்கிலச் சொல் இல்லை. தத்துவக் கலைச்சொற்களை அப்படியே பயன்படுத்துவது உலகமெங்கும் வழக்கம். ஜெர்மானிய, ஜப்பானிய ,ஆப்ரிக்க கலைச்சொற்கள் அப்படி ஆங்கிலத்தில் வந்துகொண்டே இருக்கின்றன.

ஆனால் அக்கலைச்சொற்களுக்குச் சரியான, முழுமையான விளக்கம் இருக்கவேண்டும். ஆங்கிலத்திலும் கிடைக்கவேண்டும். அதற்காக சில சொற்கள் வரையறைகள், வரலாறு, நடைமுறை விரிவாக்கங்கள் ஆகியவற்றுடன் அளிக்கப்பட்டுள்ளன

முதன்மையாக அறம்.

அறம்

முந்தைய கட்டுரைஅமெரிக்கா, கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைஇலக்கியமும் சமூகமும்