அண்ணா ஹசாரே- சண்டே இண்டியன்

அன்னா ஹசாரே போன்ற ஒரு மனிதர் வழிநடத்த வேண்டிய அவசியம் இந்தியாவுக்கு உள்ளது!

ஊழலை அனுமதிப்பவரான பொருளாதாரத்தில் டாக்டர் பட்டம் பெற்றவரைவிட, இதயம் சரியான இடத்தில் இருக்கின்ற அன்னா ஹசாரே போன்ற ஒரு மனிதர் வழிநடத்த வேண்டிய அவசியம் இந்தியாவுக்கு உள்ளது!

 

அரிந்தம் சௌதுரி சண்டே இண்டியனில் எழுதிய கட்டுரை