கோட்டாறு ஞானியார் சாகிபு அப்பா

தமிழகம் இறைநேசச்செல்வர்களின் பெருநிலம். அவர்கள் இப்பண்பாட்டை உருவாக்கிய ஞானிகள். ஊருக்கு ஊர் அவர்களின் நினைவுதிகழுமிடங்கள் உள்ளன. அனைத்தையும் முறையாகப் பதிவுசெய்யவேண்டும் என்னும் கனவு தமிழ் விக்கிக்கு உள்ளது.

கோட்டாறு ஞானியார் சாகிபு அப்பா
கோட்டாறு ஞானியார் சாகிபு அப்பா – தமிழ் விக்கி

கோட்டாறு ஞானியார் சாகிபு அப்பா

முந்தைய கட்டுரைபெரியசாமித் தூரன், கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைஅல்லல் அற்ற வாழ்க்கைகள்