செய்யிது ஆசியா உம்மா- இணைப்பாதை

கலைக்களஞ்சியம் என்பது மறதியுடன் போராடுதல் என்னும் ஒரு கூற்று உண்டு. இலக்கியச் சூழலில் கூட அன்றாடம் மிகமிக வலிமை வாய்ந்தது. நிகழ்கால விவாதங்களை ஒட்டியே இலக்கியவாதிகள் நினைவில் நிலைகொள்கிறார்கள். ஆனால் பிரக்ஞைபூர்வமாக முழு வரலாற்றையும் பார்த்துத் திரட்டிக்கொள்ளும் அறிவே மெய்யான இலக்கிய விவாதத்தை உருவாக்க முடியும். கலைக்களஞ்சியங்களின் இடம் அங்குதான்.

தமிழில் அரபு எழுத்துக்களில் எழுதப்பட்ட இலக்கியம் அரபுத்தமிழ் எனப்படுகிறது. அதில் எழுதிய முதன்மையான படைப்புகளின் ஒரு நீண்ட நிரை உண்டு. தமிழ் விக்கி அதை முழுமையாக ஆவணப்படுத்த எண்ணம்கொண்டுள்ளது. புதிய பங்கெடுப்பாளர்கள் வழியாக அது வளரவேண்டும் என விரும்புகிறது.

செய்யிது ஆசியா உம்மா

முந்தைய கட்டுரைபூன் முகாம், கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைஉச்சிமலை குருதிமலர்