கண்மலர்தல்

யானையை நான் கொஞ்சம் சாய்ந்து கையை நீட்டினால் தொட்டுவிடலாம். அவ்வளவு பக்கத்தில் நின்றது. ஏதோ வரைந்த கோட்டின் மேல் நடப்பது போல் நடந்துவந்து அமரிக்கையாக சாதுபோல் நின்று கொண்டிருந்தது

கண்மலர்தல் அருண்மொழி நங்கை

முந்தைய கட்டுரைசிகண்டி- ஒரு தேவதையின் கதை 
அடுத்த கட்டுரைஇந்தப்பக்கம் நோபல்!