வெண்முரசு ஒலிவடிவில்

வெண்முரசின் பல்வேறு ஒலிவடிவங்கள் இணையத்தில் உள்ளன. வாசிப்பதை விட கதையாக கேட்டு உணர விரும்பும் வாசக ர்களுக்கானவை.