ஆத்மார்த்திக்கு பாலகுமாரன் விருது

2021 ஆம் ஆண்டுக்கான பாலகுமாரன் விருது பெறும் எழுத்தாளர் ஆத்மார்த்திக்கு வாழ்த்துக்கள். காட்சிக்கலை, பரப்பியல் குறித்து தொடர்ச்சியாக எழுதிவருபவர். கவிஞர்.

ஆத்மார்த்தி நூல்கள்

ஆத்மார்த்தி பேட்டி