அஜ்மீர் ஜானே!

மீண்டும் ஓர் இரவு, கவாலியின் பித்தில். அதிலுள்ள மாயம் என்பது ஒருவகையான முரட்டுத்தனம் என்று படுகிறது. யானையில் தெரியும் குழைவு போல அதில் உருவாகும் மென்மையான நளினம்

க்ருபா கரோ மகராஜு மொய்னுதீன்!

குவாஜா ஜி மகாராஜா!