சுவாமி சகஜானந்தர்- ஸ்டாலின் ராஜாங்கம்

தமிழக அடித்தள மக்கலின் உரிமைக்காகவும் கல்வி மறுமலர்ச்சிக்காகவும் போராடிய மகத்தான ஆளுமையாகிய சுவாமி சகஜானந்தர் பற்றி ஸ்டாலின் ராஜாங்கத்தின் உரை