செல்வேந்திரன் பேட்டி

செல்வேந்திரன் ஊடகத்தில் விற்பனைத்துறையில் இருந்ததுவரை அவருக்கு ஓர் எல்லை, ஒரு கடிவாளம் இருந்தது. இப்போது முழு விடுதலை என நினைக்கிறேன். கட்டுரைநூல்கள் எழுதுகிறார். மேடைகளில் பேசுகிறார். பேட்டிகள் அளிக்கிறார். திடமான குரலும் தன்னம்பிக்கையும் அமைந்திருக்கிறது.