பழையநூல்கடை

வணக்கம் ஜெ

இது பழைய நூல்கள் விற்கும் இணையதளம். கடந்த ஆறு மாதங்களாக அவ்வப்போது சில நூல்கள் வாங்கிக்கொண்டிருக்கிறேன். இலக்கியம், கட்டுரைகள், அபுனைவு, வரலாறு, தமிழ், பிறமொழி, உலக இலக்கியம், ஆங்கிலம் என பல்வேறு பிரிவுகளில் முதன்மையான நூல்கள் கிடைக்கின்றன. வாங்கவும், விற்கவும் அணுகலாம். வாசகர்களுக்குப் பயனளிக்கும்.

விவேக் ராஜ்

https://usedtamilbooks.com/