ராதை

நண்பர்களின் சூம் சந்திப்பில் சுபஸ்ரீ இந்த தனிநடிப்பு நிகழ்ச்சியை வழங்கினார். நீலம் நாவலின் ராதையின் உணர்வுகளைச் சொல்லும்பகுதி. நீலம் நாவலின் வரிகள். முழுமையாகவே நினைவிலிருந்து அத்தனை வரிகளையும் சொல்லி உணர்வுபூர்வமாக நடித்தது பிரமிக்கச் செய்தது