ரமேஷ் பிரேதன் உடல்நிலை

ரமேஷ் பிரேதன் மீண்டும் உடல்நிலை நலிவுற்றிருக்கிறார். அவருக்குப் பொருளியல் உதவி செய்யவிருப்பவர்கள் கீழ்க்கண்ட விலாசத்திற்கு அனுப்புமாறு கோருகிறோம்
RAMESH . M
S.B. A/C. No. 32821202848
STATE BANK OF INDIA
MUTHIALPET BRANCH
IFSC CODE: SBIN0015420
முந்தைய கட்டுரைசாவும் கருணையும்
அடுத்த கட்டுரைதிரை, கந்தர்வன் – கடிதங்கள்