பெண்களின் நெஞ்சில் மூண்ட கனல்: இரம்யா

[இரம்யா அகழ் மின்னிதழில் எழுதிய கட்டுரை]
அஸ்தினாபுரி மீது விழுந்த முதற்கனல் என்பது அம்பையின் காதலின் கனலோ என்று வாசிக்கும் ஒவ்வொருவரும் நினைக்க வாய்ப்புண்டு. ஆனால், இங்கு ஆசிரியர் சொல்வது சுனந்தையின் காமத்தின் கனலை.
பெண்களின் நெஞ்சில் மூண்ட கனல்: இரம்யா
முந்தைய கட்டுரைகந்தர்வன் [சிறுகதை]
அடுத்த கட்டுரைவெளியேற்றம்- கடிதங்கள்