கி. ரா. விழா உரை

கோவையில் 21-2-2021அன்று டமருகம் அமைப்பு நடத்திய கி. ராஜநாராயணன் சிறுகதை தொகுதி வெளியீடு விழாவில் ஆற்றிய உரை