நச்சுமுள் மேல் நடக்கும் வேழம்.

தனக்குள் இருப்பது நச்சுமுள் என்பதை அறிந்து படை நடத்துவதை நிருத்தி கொண்ட கர்ணனும், தனக்குள் இருப்பது நச்சு முள்என்பதை அறியாமல் வாழும் துரியோதனும் அழிவின் திசைநோக்கி போவது காலத்தின் விதி.

நச்சுமுள் மேல் நடக்கும் வேழம்.

முந்தைய கட்டுரைஉண்மை எவ்வாறு உருக்கி வார்க்கப்பட்டது?
அடுத்த கட்டுரைஎண்ணும்பொழுது- கடிதங்கள்