செவ்வியலின் இயல்பு

அவரைச் சுற்றி எத்தனை மனிதர்கள் இருந்தாலும் அவர் தன் தலையை சாய்த்து வாழ ஒரு மனிதன் இல்லை, எல்லோருடைய பாரத்தையும் தன் தோளில் சுமப்பவராகவே அவர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்.

செவ்வியலின் இயல்பு