அம்பை

அம்பை பீஷ்மரை திரும்பி நோக்கிய நேரம் தன தாயமயை உணணர்ந்தாள். அங்கே அவள் தமோகுணம் ரஜோகுண இயல்பின் மேல் ஏறிவிட்டதோ? அக்கணமே அவள் வாராஹியாக தொடங்கினாளோ?
அம்பை
முந்தைய கட்டுரைநிழலெழுத்து
அடுத்த கட்டுரைஅருகாமை- கடிதங்கள்