வெண்முரசில் குலங்களின் நாயகர்கள் – காளிப்ரஸாத்

தர்மதேவனே சாட்சி சொல்லி சந்திரவம்ச அரசனாகும் யயாதி, அத்ரி சந்திரன் புதன் புரூரவஸ் ஆயுஷ் நகுஷன் என்கிற குலவரிசையில் வருகிறான். தன் தவத்தால் தன் ஐந்து சகோதரர்கள் யதி, யயதி, யாயாதி, சம்யாதி, துருவன் ஆகியோரை வெல்கிறான். தக்கையாக, கல்லாக, சருகாக, மேகமாக மாறி தர்மதேவனை அடையும் யயாதி, அறமே இன்பம் என்று இந்திரபோகத்தையும் மறுதலிகிறான்.

வெண்முரசில் குலங்களின் நாயகர்கள் – காளிப்ரஸாத்


வெண்முரசு விவாதங்கள்