வெண்முரசின் காவியத் தருணங்கள்:–ராஜமாணிக்கம்

அதன்மீது ஏறி, அதை வழி தேர்ந்து கொண்டு செல்லும் வினைவலர்கள் மீது காவியஒளி பட்டு அந்த தருணங்களின்  திருப்பங்கள் நிலை கொள்ளும் கணங்களையே நான் கவனப்படுத்த விழைகிறேன்

வெண்முரசின் காவிய தருணங்கள்:–ராஜமாணிக்கம்


வெண்முரசு விவாதங்கள் தளம்

முந்தைய கட்டுரைராமர் கோயில்
அடுத்த கட்டுரைஇரவிலுழல்தல்