வெண்முரசு வடிவமும் வாசிப்பும்- ஆர்.ராமச்சந்திரன்

இந்நாவல்களில் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒருவடிவம் உள்ளது. அதை ஒன்றிலிருந்து ஒன்றுக்குத் தாவி வாசிக்கவேண்டியிருக்கிறது. அந்த தனிவடிவம் தனிமொழி ஆகியவற்றை நாம் புரிந்துகொண்டுதான் ஒட்டுமொத்தமாக ஒரே படைப்பு என்றும் புரிந்துகொள்ளவேண்டும்.

வெண்முரசு வடிவமும் வாசிப்பும்- ஆர்.ராமச்சந்திரன்


வெண்முரசு விவாதங்கள் தளம்