கிராதம் என்னும் பயணம்- ராமராஜன் மாணிக்கவேல்

நாவலின் அகப்பயணமாக அமையும் அர்ஜுன உலாவை விமானமாகவும்,, புறப்பயணமாக அமைந்த சண்டனின் பயணத்தை பீடமாகவும் கொண்டு கட்டிஎழுப்பப்படும் ஆயிரங்கால் மண்டபத்தின் வாயிலாக   பாசுபதம் பைரவம் மாவிரதம் வாமனம் காளமுகம் கபாலிகம் என்னும் அறுசிவசமயம் அமைகின்றது

கிராதம் என்னும் பயணம்- ராமராஜன் மாணிக்கவேல்


வெண்முரசு விவாதங்கள்

முந்தைய கட்டுரைஅ.முத்துலிங்கம் உரையாடல்- வாசகரின் இடம் பற்றி…
அடுத்த கட்டுரைதேனீ, வனவாசம்- கடிதங்கள்