“விடமாட்டே?”

மணித்திரத்தாழ் படத்தின் வசனங்கள். மலையாள மீம் மேக்கர் அஜ்மல் சாபு எடிட் செய்தவை

கங்க இப்ப எவிடே போகுந்நு

அதுகொள்ளாம் ஞான் பறஞ்ஞில்லே அல்லிக்கு கல்யாண ஆலோசன நடக்கான் போகுந்நு எந்நு

கங்க இப்ப போகண்டா

ஏ? ஞான் போகண்டே

போகண்ட

ஞான் இந்நு ராவிலே பறஞ்ஞ்சிருந்தநாணல்லோ…