ஒரு பாடல்

போஜ்புரி பாடல். சட்டீஸ்கரின் மக்களின் கோரிக்கைகள். இளங்கோ அனுப்பிய இணைப்பு