2017 ஆம் ஆண்டுக்கான விஷ்ணுபுரம் விருது மலேசியப்படைப்பாளியான சீ முத்துசாமி அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. விருதுவிழாவில் ஆற்றப்பட்ட உரைகள்