குறள் பற்றி…

 

திருக்குறள் உரைகள் காணொளியாக

 

================================================================================================================

குறள் என்னும் தியானநூல்

குறள் – கவிதையும், நீதியும்.

எங்கும் குறள்

===============================================================================================================

இந்திய சிந்தனை மரபில் குறள் 5

இந்திய சிந்தனை மரபில் குறள் 4

இந்திய சிந்தனை மரபில் குறள் 3

இந்திய சிந்தனை மரபில் குறள் 2

 

===============================================================================================================

குறள் கடிதங்கள்

குறள்;இருகடிதங்கள்

குறள் அறிதல்- கடிதம்