எவ்வாறோ அவ்வாறே!

டோரிஸ் டே
Dear Mr.Jeyamohan
I was delighted to read your piece about Que Sera Sera song on your Blog
By a happy coincidence I had written an article in English about the song and its history in the “Daily Financial Times”published n Colombo. Later it was posted on my Blog also
Incidently P. Bhanumathy sang verses from this for the Telugu remake of Tamil “Katpaham” film also
I  attach appropriate links of my article
Thank You
With Best Regards
Jeyaraj(DBS)
Singer – Actress Doris Day’s Evergreen Signature Song “Que Sera Sera” (Whatever Will Be, Will Be)

Singer – Actress Doris Day’s Evergreen Signature Song “Que Sera Sera” (W…

By D.B.S.Jeyaraj When I was just a little kid enrolled at the Santa Maria Montessori school in Wattala, a song w…

Singer-Actress Doris Day’s evergreen signature song ‘Que Sera Sera’ | Daily FT

Singer-Actress Doris Day’s evergreen signature song ‘Que Sera Sera’ | Da…

When I was just a little kid enrolled at the Santa Maria Montessori school in Wattala, a song we sang without kn…

 

முந்தைய கட்டுரை‘வெண்முரசு’ – நூல் இருபத்திமூன்று – நீர்ச்சுடர்-27
அடுத்த கட்டுரைசென்னையில் வாழ்தல் – கடிதம்