தாயார்பாதம், கடிதங்கள்

I have seen a lot of men who, otherwise,  are perfect gentlemen,
affectionate fathers, loving sons & brothers, hardworking, honest &
straightforward, are bad husbands, treat their wives like dirt, act in
an inhuman manner without any sense of understanding & feeling for a
fellow human being who slogs for decades for him & his children at
their home. I had seen my own father throwing the food at my mother
because of a small stone in the rice. Other than ill-treating my
mother he lived like a saint to children,relatives and outside world.

It will be quite interesting and useful if some psychology student
researches this complex behaviour of men. Is it peculiar to India ? In
my opinion the problem is in our misunderstanding of the institution
of marriage. We do not realize that the most important thing in a marriage
is both husband and wife are first friends and companions and rest
come later. If they are friends, equality, affection, consideration &
care for the other comes automatically. Is this the result of arranged
marriage since friendship can not be thrust upon two people and
everything starts to wrong from the begining? I do not know.

But this is very important topic and as far as I know,  no researcher
has ventured into it. Why should an otherwise perfect man ill-treat
his wife and normally incapable of understanding her?

jas

அன்பு ஜெ,

வணக்கம். தாயார் பாதம் வாசித்தேன். Class என்ற ஒரு வார்த்தைதான் தோன்றியது. அதன் பின் தாங்கள் வெளியிட்ட வாசகர் கடிதங்களைப் படிக்கையில் ஒரு சிறுகதையை எப்படிப்பட்ட கோணங்களிலெல்லாம் வாசிக்க வேண்டும் என புரிந்து கொண்டேன்.

நிச்சயமாக இது ஒரு அற்புதமான படிப்புக் களம். வெறும் படைப்பாளியாக மட்டும் நின்று விடாமல் வாசகனைத் தயார் செய்யும் உங்களின் பங்களிப்பு மிகவும் அரிதானது. நானறிந்த வரையில் இப்படிப் பொதுவில் யாரும் எளிதாய்ச் சொல்லிக் கொடுக்க வில்லை.

நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றி ஜெ.

அன்பு நித்யன்.

முந்தைய கட்டுரையானைடாக்டர், கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைஅயோத்திதாசபண்டிதர்