அறம்-அ.முத்துலிங்கம்

அ.முத்துலிங்கம் அறம் கதையைப்பற்றி ஒரு குறிப்பு எழுதியிருக்கிறார். அவரது பாராட்டு என்பது ஒரு மகத்தான அங்கீகாரம். அவருக்கு என் நன்றி.