ஈரோடு- விவாதப்பட்டறை – படங்கள் அய்யலு ஆர் குமாரன்

 

 

 

சிவா – அமைப்பாளர்

 

செந்தில்குமார்
சந்திரசேகர்
பாரி அமைப்பாளர்

 

அய்யலு குமாரன் மற்றும் தன்னறம் கூட்டத்தினருடன்