படித்துறை

அன்புள்ள மோகன்,

உங்களைப் பற்றி ராஜாஸார் பேசியிருக்கிறார். பாருங்கள்.

http://tamil.techsatish.net/file/padithurai/

சுகா