சைவத்தின் கதை : துலாஞ்சனன் பேட்டி

thulanvh

 

அலகிலா ஆடல் -சைவத்தின் கதை

 

அலகிலா ஆடல்- சைவத்தின் கதை என்ற பேரில் சைவம் குறித்த நூலை எழுதிய துலாஞ்சனன் அவர்களுடனான பேட்டி. இலங்கையின் தினக்குரல் நாளிதழில் வெளிவந்தது

துலாஞ்சனனுடன் ஒரு பேட்டி