காடு-முடிவிலாக் கற்பனை

kaadu

காடு அமேசானில் வாங்க

காடு வாங்க

எழுபத்தியொரு வயது கொண்ட முதியவர், தன்னுடைய பதினெட்டு வயதில் தான் கண்ட மிளா ஒன்றையும், அழியாமல் பதிந்து போன அதன் கால்த்தடம் கொண்டு தன் மனதின் அடியாழத்தில் பெருகிக் கொண்டிருக்கும் இளம்பிராயத்தையும் நினைவுகூறத் தொடங்குகிறார். கிரிதரன் எனும் முதியவரிடம் இருந்து ஆரம்பமாகிறது காடென்னும் பேரனுபவம்

காடு – ஜெயமோகன் நாடோடி

முந்தைய கட்டுரைநிலவில் முகம்
அடுத்த கட்டுரைகுளிர்ப்பொழிவுகள்- 4