மாத்ருபூமியில் ஓர் உரையாடல்

மாத்ருபூமி தொலைக்காட்சியில் என் எழுத்தின் பின்புலமாக அமைந்த நிலம் பற்றியும் கடந்தகாலம் பற்றியும் ஓணம் பற்றியும் நடந்த உரையாடல்

ஜயமோகனம் – நாஞ்சில்நாடு