சுனில் கிருஷ்ணன் பாராட்டுவிழா உரைகள்

30-6-2018 அன்று சென்னையில் நிகழ்ந்த சுனில் கிருஷ்ணனுக்கான பாராட்டு விழாவில் நிகழ்ந்த உரைகள்