என் உரைகள்-ஸ்ருதிடிவி இணைப்புக்கள்

hqdefault

நான்  ஆற்றிய உரைகளில் shruti.tv பதிவு செய்த உரைகளின் தனி playlistல் தொடர்ச்சியாக வருமாறு தொகுக்கப்பட்டுள்ளது.