தூத்துக்குடி மாசு

தமிழகத்தின் சூழியல்பிரச்சினைகள் குறித்த பேச்சுக்கள் 90களில் தொடங்கின. அப்போதே அதன் அனைத்து அமைப்புக்களுடனும் தொடர்புகொண்டிருந்தவன் நான். பல தளங்களில் செயல்பட்டவனும்கூட. எப்போதுமே என் சார்பு சூழியலாளர்களுடன்தான். ஆனால் இந்த ஆவணப்படம் முக்கியமான வினாக்களை எழுப்புகிறது என நினைக்கிறேன்