அடையாளங்கள்

இந்தக் குறும்படம் சமீபத்தில் ரசித்து பார்த்த ஒன்று. அந்தப்பெண்ணின் ஏக்கமும் துள்ளலும் அவள் காதலன் படிப்படியாக கொள்ளும் மலர்ச்சியும்…