எம்.ஏ.சுசீலா விழா பதிவு

q

ஜெமோ,

 

மீணடுமொருமுறை விழா பற்றிய நிகழ்வுகளை என்னுள் நிகழ்த்திக்கொள்ள முடிந்தது இப்பதிவை எழுதுவதற்காக.

அன்புடன்
முத்து