உலக இலக்கிய வரைபடம் -உரை

மனோன்மணியம் பல்கலையில் பிப்ரவரி 1 அன்று நிகழ்ந்த பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கத்தில் உலகத்தமிழிலக்கிய வரைபட உருவாக்கம் என்னும் தலைப்பில் பேசப்பட்ட உரை