வாசிப்பும் இலக்கிய வாசிப்பும்

9-8-2017 அன்று  செங்கல்பட்டு செங்கை பாரதியார் மன்றத்தில் ஆற்றிய உரை