தேட


குறிப்பு: தமிழில் தட்டச்ச CTRL + G அழுத்தவும். ஒரு வார்த்தை அடித்து ஸ்பேஸ்பார் அடித்தால் தானாக தமிழுக்கு மாறிவிடும். ஆங்கிலம் வேண்டும் போது மீண்டும் CTRL + G அழுத்தவும்.

Note: To toggle between Tamil and English use CTRL + G Shortcut key.